KUP ONLINE PROMOCJA -5% na wszystkie karnety czasowe! Doładowanie do kilku minut!

Regulamin i polityka prywatności

Regulamin Internetowej Sprzedaży karnetów Złoty Groń
Regulamin Sklepu Internetowego www.sklep.zlotygron.pl
I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług
elektronicznych
V. Warunki zawierania umów sprzedaży
VI. Zasady sprzedaży Kart Złoty Groń oraz Karnetów
VII. Sposoby płatności
VIII. Koszt, termin i sposoby dostawy
IX. Ocena i skargi. Zasady zamieszczania wpisów
X. Tryb postępowania reklamacyjnego
XI. Prawo odstąpienia od umowy
XII. Pliki „Cookies”
XIII. Prawa Autorskie
XIV. Postanowienia końcoweI. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.sklep.zlotygron.pl prowadzony jest
przez GRONO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
z siedzibą w Istebnej wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000356154, NIP: 5482616391,
adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Istebna, Ul. Ustrońska
23, 43-460 Wisła, adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected], tel. +48
510 250 210
2. Sklep Internetowy www.sklep.zlotygron.pl działa na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez
Sklep Internetowy www.sklep.zlotygron.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki
zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania
reklamacyjnego.
4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z
Usług Sklepu Internetowego www.sklep.zlotygron.pl, zobowiązany jest do
przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym www.sklep.zlotygron.pl
przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w
czasie składania Zamówienia
6. Sklep internetowy www.sklep.zlotygron.pl prowadzi sprzedaż detaliczną: Kart
Złoty Groń oraz Karnetów i Voucherów/Biletów uprawniających do korzystania z
usług Ośrodka Narciarskiego Złoty Groń.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja
2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE
1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej
www.sklep.zlotygron.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze
Sprzedawcą.
5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
6. SKLEP INTERNETOWY- Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem
www.sklep.zlotygron.pl, zwany dalej Sklep Złotego Gronia.
7. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – GRONO spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Istebnej przy Ul. Ustrońska
23, 43-460 Wisła, KRS: 0000356154, NIP: 5482616391.
8. OŚRODEK- ośrodek narciarski właściwy do świadczenia usług przewozowych na
podstawie posiadanych przez Klientów karnetów elektronicznych.
9. PRODUKT- Karta Złotego Gronia oraz Karnet lub Bilet/Voucher w rozumieniu
niniejszego regulaminu.
10. KARTA WIŚLAŃSKIEGO SKIPASSU – karta wielokrotnego użytku, będąca
nośnikiem Karnetów, umożliwiająca korzystanie z usług Ośrodka. Jest to karta
zbliżeniowa. Karta Wiślańskiego Skipassu uprawnia jej właściciela do zakupu
Karnetu. Każda Karta powiązana jest z indywidualnym numerem Konta Klienta.
11. KARNET- informacja stanowiąca zapis elektroniczny w elektronicznym systemie
sprzedaży prowadzonym przez Wiślański Skipass, umożliwiająca Klientowi
korzystanie z usług Ośrodka w zakresie zgodnym z wniesioną przez Klienta opłatą.
Warunkiem możliwości nabycia Karnetu jest posiadanie ważnej Karty Złotego
Gronia.12. BILET (DOMOWY) – potwierdzenie zawarcia umowy między Sprzedawcą i
Klientem, przekazywane drogą elektroniczną, umożliwiające Klientowi wstęp i
korzystanie z usług Obiektu w zakresie zgodnym z wniesioną przez Klienta opłatą.
13. VOUCHER – potwierdzenie zawarcia umowy między Sprzedawcą i Klientem,
przekazywane drogą elektroniczną, umożliwiające Klientowi odbiór w kasie Obiektu
biletów wstępu do atrakcji Obiektu w zakresie zgodnym z wniesioną przez Klienta
opłatą.
14. SEZON – dany sezon narciarski, podczas trwania którego został wykupiony i
obowiązuje Karnet. Np.2019/2020, 2020/2021 itd.
15. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem,
a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
16. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną
korzystająca z Usługi Elektronicznej.
17. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez
Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
18. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy
Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
19. KONTO – wyodrębnione miejsce w serwisie internetowym Usługodawcy do
którego Klient uzyskuje dostęp po skutecznym zalogowaniu się w serwisie
internetowym Usługodawcy przy użyciu loginu i hasła.
20. SYSTEM GWARANTOWANEGO ZWROTU – odpłatna usługa oferowana przez
Sprzedawcę, która (w przypadku dostępności usługi) umożliwiająca skorzystanie ze
zwrotu (częściowego) karnetu po upływie terminu na odstąpienie od Umowy.
21. KUPON WARTOŚCIOWY – dokument uprawniający jego posiadacza do nabycia
w oznaczonym terminie karnetu, w systemie Złotego Gronia.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z
Usługi Elektronicznej polegającej na:
1.1. możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży Karty Złotego Gronia;
1.2. możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży Karnetów na Kartę Złotego Gronia
uprawniających do korzystania z usług Ośrodka Narciarskiego Złoty Groń.
1.3. możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży Voucherów/Biletów uprawniających do
korzystania z usług Ośrodków narciarskich na terenie Ośrodka Narciarskiego Złoty
Groń.


2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie
Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie Sklepu Internetowego treści
reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią
integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

4. Usługodawca może okresowo, w sposób przez siebie wybrany udzielać rabatów
lub zniżek na określone Usługi. Rabat dla nowych klientów przysługuje wyłącznie
tym Nabywcom, których dane nie zostały wcześniej zapisane przez Dostawcę.
Skutki niewłaściwego zabezpieczenia danych, w tym niemożność skorzystania z
rabatów czy zniżek oferowanych przez Usługodawcę, obciążają Usługobiorcę.


IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG
ELEKTRONICZNYCH


1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu
przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia
Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez
Usługobiorcę.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.1. Komputer z dostępem do Internetu.
3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
3.3. Przeglądarka internetowa.
3.4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
3.5. Minimalna rozdzielczość ekranowa dla aplikacji: 800×600, zalecana
rozdzielczość 1024×768 lub wyższa

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób
zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr
osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem
faktycznym.

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie
stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa
ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.


2. W przypadku niedostępności produktów składających się na Zamówienie, Klient
jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w
sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących
Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce
brakującego).

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego
podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek
VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena zawiera koszty dostawy Produktu (za
wyjątkiem sytuacji gdzie postanowiono inaczej).

4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest
wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie
niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w
odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5. W celu złożenia Zamówienia, Klient zobowiązany jest do rejestracji Konta w
Sklepie Internetowym.

6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza
Zamówień dostępnego po zalogowaniu się do indywidualnego Konta Klienta (Sklep
Internetowy) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

7. Zawarcie Umowy Sprzedaży
7.1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez
Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
7.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie,
co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
7.2.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
7.2.2. oświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia,
7.2.3. oświadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia,
7.2.4. https://sklep.zlotygron.pl/regulamin/
7.2.5. oświadczenie o prawie do odstąpienie od umowy,
7.2.6. pouczenie o prawie do odstąpienie od umowy.
7.3. W przypadku zakupu Karty Złoty Groń, Zamówienie zostaje przekazane do
realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy lub w
przypadku płatności kartą, po zarejestrowaniu pozytywnego wyniku autoryzacji.7.4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7.2
zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

8. Na życzenie Klienta każda Umowa Sprzedaży może być potwierdzana fakturą
VAT, która będzie dołączana do przesyłek.

VI. ZASADY SPRZEDAŻY KART ZŁOTY GROŃ, KARNETÓW ORAZ
VOUCHERÓW/BILETÓW
1. Proces składania Zamówienia możliwy jest po zalogowaniu się na konto Klienta:
1.1. Klient dokonuje wyboru rodzaju Karnetu/Vouchera/Biletu oraz długości pobytu.
Po dokonaniu wyboru Karnetu/Vouchera/Biletu – należy dodać produkt do koszyka.
1.2. Kolejno, Klient dokonuje konfiguracji produktów.
1.3. W celu zamówienia Karnetu/Vouchera/Biletu nie jest wymagane wskazanie
konkretnego terminu korzystania z usług Ośrodka – karnet aktywuje się pierwszego
dnia zjazdu (za wyjątkiem sytuacji gdzie postanowiono inaczej).
1.4. W celu zamówienia karnetu, jeśli Klient nie posiada Karty Złoty Groń, w procesie
Zamówienia dokonuje wyboru opcji „Nowa karta”.
1.5. W celu zamówienia karnetu, w przypadku posiadania przez Klienta Karty Złoty
Groń, należy zaznaczyć opcję „Mam już kartę”- a następnie wpisać w pole jej numer
i kliknąć pole „Wybierz” lub wybrać spośród dostępnych (posiadanych przez Klienta)
kart, tą na którą ma nastąpić doładowanie.
1.6. Po dokonaniu stosownych wyborów, Klient powinien zweryfikować stan swojego
zamówienia i po stwierdzeniu poprawności wskazanych danych przejść do
podsumowania zamówienia.
1.7. W celu finalizacji procesu zamówienia należy kliknąć opcję „Przejdź do
płatności”.
1.8. Po sprawdzeniu wszystkich danych- płatności należy dokonać za
pośrednictwem T-pay. Zapłata jest regulowana z rachunku bankowego Klienta1.9. Zakup Karnetu/Vouchera/Biletu realizowany jest natychmiast.
1.10. W przypadku zakupu nowej Karty, zostanie ona wysłana od 3 do 5 dni
roboczych.
1.11. W przypadku doładowania karnetu na posiadaną przez Klienta kartę,
doładowanie odbywa się w przeciągu 15 min od otrzymania potwierdzenia
zaksięgowania płatności.
1.12. W przypadku zakupu Vouchera/Biletu/Ubezpieczenia, potwierdzenie zawarcia
umowy oraz niezbędne do realizacji usług dokumenty zostaną wysłane niezwłocznie
na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail Klienta.

2. Zasady sprzedaży oraz działania Kart Złoty Groń.
2.1. Cena Karty wynosi 10 zł brutto.
2.2. Karta Złoty Groń uprawnia jej właściciela do zakupu Karnetu.
2.3. Każda Karta z wyżej wskazanych przypisywana jest do Konta Złoty Groń.
Oznacza to, iż na Karcie drukowany jest indywidualny-niepowtarzalny numer Klienta,
który jest tożsamy z numerem Konta Klienta.
2.4. Klient może zakupić każdorazowo na swoją Kartę tylko jeden Karnet.
2.5. Karta Złoty Groń jest kartą zbliżeniową. Na karcie zostaje zapisany Karnet, który
jest aktywny z chwilą przejścia przez kołowrót. Karnetu nie trzeba dodatkowo
aktywować w kasach ani innych punktach obsługi klienta.
2.6. Kartę Złoty Groń zakupioną online można doładować karnetem jedynie online,
za pomocą serwisu sklep.zlotygron.pl.
2.7. W przypadku utraty Karty, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
Sklep Złoty Groń o tym fakcie. W przypadku utraty/zniszczenia Karty, jej duplikat
będzie wydany po wcześniejszym zablokowaniu poprzedniej na pisemne żądanie
Klienta wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w
zakładce „Zwroty i Reklamacje” na koncie zalogowanego klienta lub na adres e-mail:
[email protected] z informacją o numerze karty na której znajduje się karnet,
numerem zamówienia oraz po uiszczeniu opłaty w wysokości 10 zł brutto (cena
nowej Karty) oraz opłaceniu kosztów wysyłki nowej karty.2.8. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu
Ośrodka, Ośrodek jest uprawniony do zablokowania Karty.
2.9. Karty wydane w systemie sklep.zlotygron.pl nie podlegają zwrotowi. Prawo
odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.
(Karta Złoty Groń przypisywana jest do indywidualnego konta Złoty Groń – na każdej
Karcie drukowany jest indywidualny – niepowtarzalny numer Klienta, który jest
tożsamy z numerem Konta Klienta.)

3. Zasady sprzedaży oraz działania Karnetów.
3.1. Zakupione Karnety zostają zapisane w systemie komputerowym Złotego Gronia.
3.2. Karnet zostaje zapisany na Karcie Złoty Groń Klienta. Karnet, jest aktywny z
chwilą przejścia przez kołowrót. Karnetu nie trzeba dodatkowo aktywować w kasach
ani innych punktach obsługi klienta Ośrodku narciarskiego.
3.3. Karnety można wykorzystać w całym Sezonie narciarskim, w którym został on
wykupiony (np. 2019/2020, 2020/2021 itd.)
3.4. Karnet 'dowolne dni’ jest do wykorzystania w dowolnych dniach całego Sezonu
narciarskiego, przy czym nie muszą to być dni następujące po sobie, lecz mogą to
być dni wybrane według uznania w każdym terminie podczas trwania danego
Sezonu.
3.5. Karnet 'kolejne dni’ oznacza karnet do wykorzystania w kolejnych,
następujących po sobie dniach (dzień po dniu) w danym Sezonie. Szczegółowe
informacje dotyczące poszczególnych karnetów wyświetlają się w kroku I podczas
konfiguracji karnetu, po rozwinięciu zakładki „Dodatkowe informacje”.
3.6. Karnety, które nie zostały wykorzystane (w całości) można zwrócić w trakcie
trwania danego Sezonu narciarskiego (najpóźniej do 15.04. danego Sezonu).
Ponadto (w przypadku dostępności usługi Systemu Gwarantowanego Zwrotu)
Karnety, które nie zostały wykorzystane (częściowo) można zwrócić w trakcie
trwania danego Sezonu narciarskiego (najpóźniej do 15.04. danego Sezonu) pod
warunkiem wykupienia w trakcie składania zamówienia usługi System
Gwarantowanego Zwrotu. W tym celu należy wysłać stosowne żądanie za
pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Zwroty i
Reklamacje” na koncie zalogowanego klienta lub na adres e-mail:
[email protected] z informacją o numerze karty na której znajduje się karnet, oraz
numerem zamówienia. W przypadku wyboru opcji zwrotu innej niż z Kuponem
wartościowym należy dodatkowo przesłać wiadomość z podaniem numeru rachunkuna który zostaną przekazane pieniądze. W przypadku gdy płatność została
dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrot powinien zostać wykonany na rachunek
karty użytej do płatności. W przypadku wystąpienia żądania zwrotu po upływie
terminu na odstąpienie od umowy (14 dni) zarówno koszt karty, jak i koszt
ubezpieczenia nie podlegają zwrotowi. Zwroty odbywają się w ciągu maksymalnie 14
dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia.
3.7. Klient ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług określonych w
Umowie Sprzedaży Produktu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia
wydania rzeczy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w
wypadku świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem
terminu 14 dni od dnia wydania rzeczy (np. wykorzystanie 1 dnia z 6 dni Karnetu).
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od
umowy – przed jego upływem (tj. 14 dni od dnia wydania rzeczy).
3.8. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a
Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega
zwrotowi w stanie niezmienionym. W szczególnych przypadkach koszt odesłania
towaru do sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość
ponosi konsument.
3.9. W przypadku odstąpienia od umowy o której mowa w punkcie 3.7. nastąpi zwrot
kosztów zakupu za niewykorzystane usługi. Zwrot taki będzie realizowany na
rachunek bankowy Klienta. W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu
karty płatniczej zwrot powinien zostać wykonany na rachunek karty użytej do
płatności.

4. Zasady sprzedaży oraz działania Voucherów/Biletów.
4.1. Zakupione Vouchery/Bilety zostają zapisane w systemie komputerowym Złotego
Gronia.
4.2.Zakupione Vouchery/Bilety są wydawane Klientowi drogą e-mailową, w formacie.
pdf gotowym do wydrukowania. Klient winien zakupiony Voucher/Bilet wydrukować i
zeskanować kod kreskowy widniejący na Voucherze/Bilecie w czytniku
umieszczonym na bramce w Obiekcie. Zeskanowanie kodu kreskowego oznacza
wykorzystanie Vouchera/Biletu. Pojedynczy Voucher/Bilet uprawnia do skorzystania
z usług, na jakie został wystawiony tylko jedną osobę.
4.3. Voucher/Bilet nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek
inny sposób. W przypadku wykrycia takiego procederu Voucher/Bilet traci ważność,
a Klient nie może rościć sobie prawa do zwrotu kosztów takiego Vouchera/Biletu.

4.4. Zniszczenie wydrukowanego Vouchera/Biletu może spowodować niemożność
weryfikacji kodu kreskowanego, a w konsekwencji brak możliwości wstępu na
Obiekt. W takiej sytuacji możliwe jest ponowne wydrukowanie Vouchera/Biletu przez
Klienta (we własnym zakresie) i ponowna próba wykorzystania Vouchera/Biletu
(zeskanowanie kodu kreskowego na bramce lub przy kasie).
4.5. Do wydruku Biletów należy używać wyłącznie białego papieru w formacie A4.
4.6. Klient ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania
przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo odstąpienia od umowy
nie przysługuje konsumentowi w wypadku wykorzystania biletu, za zgodą
konsumenta, przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do
zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy
– przed jego upływem (tj. 14 dni od dnia zawarcia umowy).
4.7. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a
Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega
zwrotowi w stanie niezmienionym.
4.8. W przypadku odstąpienia od umowy o której mowa w punkcie 4.7. nastąpi zwrot
kosztów zakupu za niewykorzystane Bilety. Zwrot taki będzie realizowany na
rachunek bankowy Klienta.

VII. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1.1. Płatność za pośrednictwem serwisu T-pay; (zalecane – Oferowane formy
płatności to m.in. Płatności BLIK, karty płatnicze Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro,
MaterCard Electronic, ePrzelewy, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach).

2. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu T-pay, Karta wysyłana jest po
zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku płatności
kartą, Karta wysyłana jest po zarejestrowaniu pozytywnego wyniku autoryzacji.

VIII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i
są uzależnione od wyboru sposobu płatności zakupionego Produktu.

2. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu T-pay cena Karty Złoty Groń to
32 zł wraz z kosztami przesyłki.

3. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy
kurierskiej DPD.
3.1. Karta zostanie wysłana kurierem DPD w ciągu 3-5 dni roboczych od
zaksięgowania wpłaty. Termin dostawy Karty Złoty Groń, wynosi od 3 do 5 dni
roboczych.

4. Płatności za Karnety można dokonywać poprzez T-pay. Po wypełnieniu danych do
przesyłki i wybraniu banku, następuje przekierowanie na stronę banku klienta, skąd
dokonywany jest przelew.

5. Klienci którzy posiadają już Kartę narciarską Złoty Groń mogą doładować ją
dowolnym Karnetem. Doładowania polegają na przesłaniu informacji o kolejnych
uprawnieniach (karnetach) do serwerów Stoku Narciarskiego. Dzięki takiej
funkcjonalności, Klient nie ponosi kosztów wysyłki kolejnych karnetów na nowe
sezony narciarskie, a samo doładowanie odbywa się w przeciągu 15 min od
otrzymania potwierdzenia zaksięgowania płatności.

IX. OCENA I SKARGI. ZASADY ZAMIESZCZANIA WPISÓW
1. Usługodawca daje Usługobiorcom na sklep.zlotygron.pl możliwość oceny usługi
Usługodawcy po złożeniu zamówienia przez Usługobiorcę (np. za pomocą
komentarzy lub przyznaniem ocen).

2. W przypadku anulowania zamówienia, oceny Usługobiorców nie będą
publikowane.3. Usługodawca jest upoważniony, lecz nie zobowiązany, do ujawnienia
wspomnianych ocen wszystkim użytkownikom portalu sklep.zlotygron.pl. Na
ujawnienie Usługodawca ma 14dni.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia ocen rozdanych przez
Usługobiorców.

5. Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej,
wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój
państwa.

6. Niedopuszczalne jest publikowanie w szczególności: wulgaryzmów, reklam w tym
przekazów stanowiących reklamę ukrytą, odesłań do innych stron internetowych,
zwłaszcza prowadzących działalność konkurencyjną, treści niezgodnych z prawem,
lub naruszających dobra osobiste osób trzecich a Usługodawca ma prawo
odpowiedniej modyfikacji takiego wpisu w celu umożliwienia jego publikacji.

7. Usługobiorca zamieszcza wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność.

8. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści Wpisów zamieszczanych
przez Usługobiorców w Serwisie.

X. TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
1.1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego
Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w
ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie
odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: [email protected];
1.3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go
dostarczyć na adres: ZŁOTY GROŃ ISTEBNA sp z o.o., Ul. Ustrońska 23, 43-460
Wisła.1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez
Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
1.5. W przypadku reklamacji Klienta będącego konsumentem – nierozpatrzenie
reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem; W związku z
uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa
koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad;

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:
2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem
Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem formularza
kontaktowego znajdującego się w zakładce „Zwroty i Reklamacje” na koncie
zalogowanego klienta lub poczty elektronicznej na adres:
[email protected]; lub pisemnie na adres ZŁOTY GROŃ ISTEBNA sp z
o.o., Ul. Ustrońska 23, 43-460 Wisła.
2.2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i
okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie
ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni.
2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail
Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez
Usługobiorcę sposób.

3. Rękojmia dla Przedsiębiorców
3.1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę.
3.2. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:
– złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia. Przedsiębiorca nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
– żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
3.3. Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Przedsiębiorcy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Przedsiębiorca żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru, lub usunięcia wady.
3.4. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres ZŁOTY GROŃ ISTEBNA sp z o.o., Ul. Ustrońska 23, 43-460 Wisła.
3.5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Przedsiębiorcę. Przedsiębiorca może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sprzedaz@biurowislanskiskipass-pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Przedsiębiorca winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Przedsiębiorcy odpowiedzi.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega
zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach
zwykłego zarządu. W szczególnych przypadkach koszt odesłania towaru do
sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi
konsument. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi sprzedawca/kupujący.

3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy
użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że
Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego
z żadnymi kosztami.

4. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się
od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

5. Karty wydane w systemie sklep.zotygron.pl nie podlegają zwrotowi. Prawo
odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.
(Karta Złoty Groń przypisywana jest do indywidualnego konta Złoty Groń Klienta.) W
szczególności dotyczy to Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie.
Sklep www.sklep.zlotygron.pl oferuje Karty Złoty Groń.

XII. PLIKI „COOKIES”

Strona Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy
ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

1. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług
na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacjeniezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

2. W ramach strony stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”,
„stałe” oraz „analityczne”.

3. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia
strony).

4. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym
usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do
czasu ich usunięcia przez usługobiorcę.

5. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji
usługobiorcy w zakresie zawartości strony, lepiej zorganizować jego układ.
„Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony
internetowej przez usługobiorcę, typie strony, z jakiej usługobiorca został
przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty usługobiorcy na stronie
internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych
usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
6. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies”
do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej
przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).

XIII. PRAWA AUTORSKIE
1. Zakup Produktu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych
praw własności intelektualnej do zakupionych przez Klienta Produktów.

2. Sprzedawane w Sklepie Produkty oraz forma ich sprzedaży za pośrednictwem
strony www.sklep.zlotygron.pl objęte są prawami autorskimi. Zarówno Klient jak i
osoby trzecie nie są upoważnione do produkcji, rozpowszechniania lub powielania


Produktów.XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie
z prawem polskim.

2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę
wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o
zmianach i mógł się z nimi zapoznać

3. O treści zmian regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez
umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego
wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i
utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres, co
najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Klienci posiadający zarejestrowane
Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na
adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym,
informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie
Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed
wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

4. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy.
W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym
prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie
tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

5. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a
Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z
intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też
byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane
przez sąd powszechny zgodnie z ptk 6 (rozdz. XIV).

6. Sądowe rozstrzyganie sporów:
6.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem)
będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z
przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr
43, poz. 296 ze zm.).6.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem)
niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze
względu na siedzibę Usługodawcy.

____________________________________________________________________________________________

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ
WWW.SKLEP.ZLOTYGRON.PL


Firma GRONO SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA przywiązuje szczególną wagę
do poszanowania prywatności użytkowników serwisu sklep.wislanskiskipass.pl i
oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby nie gromadzić żadnych danych oprócz
tych, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu lub tych, których
gromadzenie ma na celu zwiększenie użyteczności produktów firmy.
I. Postanowienia ogólne
II. Cel i zakres zbierania danych
III. Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania
IV. Pliki „Cookies”
V. Postanowienia końcowe


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony
internetowej www.sklep.zlotygron.pl jest GRONO SP Z O O SPÓŁKA
KOMANDYTOWA wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000356154, NIP: 5482616391, REGON: 241382288, adres miejsca
wykonywania działalności i adres do doręczeń: Istebna, Ul. Ustrońska 23, 43-460
Wisła, adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected], tel. +48 510 250 210
adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected], zwana dalej
„Administratorem”

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w naszym
serwisie internetowym, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych
produktów i usług, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo),
stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki. Dane w tych celach
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3. Dane osobowe będą przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w
celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania
telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w
związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług
drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku –
Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile
użytkownik wyraził stosowną zgodę.
4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 roku
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych
danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast
konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów
w sklepie.
6. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w
formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej
osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub
przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów
osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez
niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane
dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,
których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


III. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ
ICH POPRAWIANIA
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną
wiadomość e-mail na adres: [email protected]


IV. PLIKI „COOKIES”
1. Strona Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie
Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody
na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług
na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, w szczególności tych
wymagających autoryzacji.
3. W ramach strony stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”,
„stałe” oraz „analityczne”.
a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym
usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich
usunięcia przez usługobiorcę.
c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji
usługobiorcy w zakresie zawartości strony, lepiej zorganizować jego układ.
„Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony
internetowej przez usługobiorcę, typie strony, z jakiej usługobiorca został
przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty usługobiorcy na stronieinternetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych
usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
d) Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies”
do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne
są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii
danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów
oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych
osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się
odpowiednio przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz
inne właściwe przepisy prawa polskiego.